Det er et kjent faktum at nesten alle norske borgere har rett på utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse for Utdanning. Allikevel er ikke dette den eneste løsningen Staten tilbyr, og NAV har egne løsninger for de som er spesielt vanskeligstilte. Herunder følger også foreldre som er enslige forsørgere av barn under utdanningsperioden. For å kunne ha rett til slik utdanningsstønad, må man oppfylle følgende krav:

 • Både forsørger og barn må ha vært medlemmer av Folketrygden de tre siste årene.
 • Barn og forsørger må begge befinne seg i Norge.
 • Forsørgeren må være ugift, skilt eller ha levert søknad om separasjon hos den aktuelle Fylkesmannen.
 • Omsorgen for barnet må ikke være delt med andre personer.
 • Man kan ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre, siden dette tilsier at man ikke er enslig.
 • Man kan ikke ha inngått samboerskap.
 • Det er ikke mulig å fortsette å få støtte dersom man skulle få et nytt barn med samme partner.
 • Unntak fra vilkårene kan kun innvilges av NAV, og det er nødvendig å søke om dette.

Dersom man har rett til overgangsstønad eller er under utdanning ansett som nødvendig eller hensiktsmessig av NAV for å beholde nåværende arbeid, kan man også ha krav på tilleggsstønader. Disse støtteordningene har som formål å dekke utgifter i forbindelse med barnet som pass, materiell til barnets skolemateriell og reiser. I tillegg kan man også søke om å få dekket utgifter til bolig og flytting, dersom utdanningen forutsetter dette.

Tilleggsstønadene skal gå med til utgifter til barnepass barn og tilsyn med familiemedlemmer, skolemateriell og reiser. Det er også mulig å få støtte til å få dekket ekstra utgifter knyttet til bolig og flytting som relaterer seg til utdanning.

Det kan også søkes om støtte til skolepenger, og disse skal også dekke eksamensgebyr og semesteravgift.

Søkere som har rett til overgangsstønad og er registrert som arbeidssøker hos NAV kan også be om å få støtte til barnepass eller tilsyn med andre familiemedlemmer som er pleietrengende. Overgangsstønad gis kun i en begrenset periode, som regel et fastsatt antall måneder. Man kan også få støtte til barnetilsyn dersom man forblir yrkesaktiv under utdanningen.

All støtte som kommer fra NAV er nøye regulert, og derfor er det veldig viktig at man passer på at man ikke mister retten. Disse forholdene kan være med på å gjøre at dette skjer:

 • Mottakeren av stipend slutter i arbeid.
 • Den som får støtte nekter å akseptere et jobbtilbud.
 • Støtten kan bli inndratt dersom vedkommende lar være å fortsette i arbeid etter at foreldepermisjonen er over.
 • Mottakeren nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak.
 • Dersom man ikke dukker opp etter å ha fått innkalling til samtale hos NAV.

Hvis man mister støtte, vil dette trekkes i forhold til stønadsperioden som er innvilget.

Akkurat som med støtte fra Lånekassen, er det veldig viktig å melde fra om endringer i livssituasjonen, slik at man unngår at støtten blir krevet tilbake. Heldigvis følger som regel NAV godt med underveis, men det er lurt å notere seg alt som kan være av relevans for støtten.

Søknadsskjemaet er elektronisk, og det er mulig å laste opp vedlegg. Det er selvfølgelig mulig å ta kontakt med NAV før man søker, slik at man i samråd med veileder kan finne ut akkurat hva slags støtte man har krav på. Mer informasjon kan du finne på NAV.no.