Det er ikke bare studenter i utdanning som kan søke seg til støtte i Norge. Statens Kunstnerstipend er nemlig en offentlig ordning hvor det er mulig å søke flere typer stipender. For å kvalifisere må man som regel være utøvende kunstner, og noen av stipendene forutsetter at man presenterer et prosjekt og beskriver hva midlene skal brukes til dersom man skulle få det tildelt.

Hensikten bak kunstnerstipendene fra Statens side er å bidra til at individuelle kunstnere skal kunne utøve sin kunst med økonomisk støtte. Dette skal i sin tur bidra til et nyskapende og mangfoldig kunstmiljø, og det tildeles ofte til kunstnere med svært forskjellige kunst- og uttrykksformer. I tildelingen legges det vekt på kunstens kvalitet, men også kunstnerens tidligere virke, samt andre samfunnsmessige faktorer.

Ulike typer kunstnerstipend

  • Arbeidsstipend for kunstnere tildeles over en periode som spenner fra ett til fem år. Hensikten med midlene er å gi kunstnere de nødvendige verktøyene og muligheten til å jobbe med et større kunstprosjekt eller en fordypningsoppgave. På denne måten kan kunstnerne lettere utvikle kunsten sin, uten å måtte bekymre seg om det økonomiske aspektet. Dette stipendet gis som regel til kunstnere som allerede er veletablerte.
  • Arbeidsstipend til yngre eller nyetablerte kunstnere følger nesten samme opplegg som vanlig arbeidsstipend, men gis maksimalt over en periode på tre år. Formålet med stipendet er å gi nye kunstnere muligheten til å prøve å leve av kunsten sin.
  • Diversestipend er et stipend som tildeles til diverse formål. Det er ikke alltid billig å utøve kunst, og derfor kan diversestipendet gis til formål som den enkelte søker skisserer i søknaden. Eksempler på formål som faller inn under denne ordningen er etableringskostnader, kursing, reiser i forbindelse med kunstnerens virksomhet, fordypning, innkjøp av materialer og nødvendig utstyr, markedsføring og bistand til konsulenttjenester.
  • Det fins også et eget diversestipend for kunstnere som nettopp har fullført utdanningen sin. Et av kravene til kunstnere som søker om dette stipendet er at de har fullført en kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Det må komme klart frem av søknaden at kunstneren har som målsetting å etablere seg innenfor sjangeren.
  • Stipend for etablerte kunstnere gis kun til kunstnere som har vært yrkesaktive over en lengre periode på flere år. Det gjøres en vurdering av kunstnerens bidrag til kulturen og verdien av denne, og det er ikke like lett å kvalifisere seg til denne typen, sammenlignet med stipendene skissert ovenfor.
  • Stipend for seniorkunstnere er et eget stipend for kunstnere med en viss fartstid. Et av kravene er at vedkommende må ha fylt 56 år i søknadsåret. Vurderingskriteriene ligner de kravene som ligger til grunn for stipend for etablerte kunstnere, og man må som regel ha ytt en verdifull og kvalitetsmessig innsats over flere år for å kunne søke om dette.

Kvoter for tildeling av kunstnerstipend

I motsetning til stipend- og låneordningen som tilbys av Statens Lånekasse for Utdanning, er ikke kunstnerstipendene en rettighet. Vurderingene som legges til grunn utarbeides av Kulturutvalget, og det er ikke alltid like lett å vite akkurat hvilke kriterier de legger størst vekt på.